Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden bevatten 2 delen:

  1. Algemene voorwaarden betreffende opleiding en alle vormen van onderwijs in eigen organisatie of in samenwerking met een partner
  2. Algemene voorwaarden betreffende opleiding en alle vormen van onderwijs in overeenkomst met een opdrachtgever

Algemene voorwaarden betreffende opleiding en alle vormen van onderwijs in eigen organisatie of in samenwerking met een partner

Inschrijven

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Inschrijven kan ofwel online via deze website, ofwel via onze partners, zoals aangegeven op de pagina van elke opleiding.

Betaling

Je betaalt via overschrijving op het bankrekening nummer dat je ontvangt via mail ontvangt na inschrijving.

Bij gebrek aan rekeningnummer, gebruik volgende rekening:

IBAN BE32 7360 2532 0502
BIC KREDBEBB

of betaal via payconiq (zoek op handelaar: “Massage Therapy Center/Geert De Vuyst”)

met vermelding van het bestelnummer dat je via mail ontvangt na inschrijving.

We verwachten je betaling binnen de 7 kalenderdagen na inschrijving. Mochten we je betaling niet tijdig ontvangen, dan kunnen we voorrang geven aan wachtenden en je inschrijving annuleren. Je wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

Als je inschrijft binnen de 7 kalenderdagen voor de aanvang van een opleiding, verwachten we je betaling voor aanvang van de opleiding en ten laatste bij aanvang van de eerste lesdag.

Wachtlijst

Mocht een opleiding volzet zijn, geven we je de keuze al dan niet in te schrijven op een wachtlijst. We contacteren je tot 24 uur voor aanvang van de opleiding mocht een plaats vrij komen. Besluit je deel te nemen, dan verwachten we je betaling bij aanvang van de opleiding. Besluit je niet deel te nemen, dan schrappen we je inschrijving.

Annuleren

Wanneer onvoldoende inschrijvingen ons noodzaken een opleiding te annuleren, storten we het inschrijvingsgeld volledig terug binnen de 7 kalenderdagen na aanvangsdatum van de opleiding.

Bij annulatie door de cursist betalen we geen inschrijvingsgeld terug. Je bent vrij je inschrijving door te geven aan een kennis, vriend, familie. Indien gewenst krijg je een tegoedbon voor een toekomstige opleiding van dezelfde duur.

Algemene voorwaarden betreffende opleiding en alle vormen van onderwijs in overeenkomst met een opdrachtgever

Onder hierna genoemd “MASSAGE THERAPY CENTER” wordt verstaan, zoals van toepassing voor een specifieke DIENST:

Massage Therapy Center is een merk- en handelsnaam van Geert De Vuyst, Groepspraktijk ‘t Eiland, Tientjesstraat 24 bus 101, 8530 Harelbeke, ondernemingsnummer BE 0825.999.441, handelend als aanbieder van de DIENST.

Onder hierna genoemd “KLANT” wordt verstaan de opdrachtgever die de DIENST bestelt aan MASSAGE THERAPY CENTER, inclusief derden, die ten behoeven c.q. namens een opdrachtgever met MASSAGE THERAPY CENTER een overeenkomst aangaan en/of bij de totstandkoming van een overeenkomst met MASSAGE THERAPY CENTER betrokken zijn.

1.             Toepassing en afdwingbaarheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle contracten die MASSAGE THERAPY CENTER aangaat, meer bepaald met betrekking tot de volgende diensten (de “DIENST”): opleiding en alle vormen van onderwijs.

Bij gevolg impliceert de vorming van elk contract tussen MASSAGE THERAPY CENTER en de KLANT de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van de Algemene Voorwaarden. Specifieke voorwaarden van de KLANT kunnen geen voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden, tenzij formeel schriftelijk aanvaard door MASSAGE THERAPY CENTER. Elke bepaling van het tegendeel door de KLANT is dus niet tegenstelbaar aan MASSAGE THERAPY CENTER, eender wanneer het tijdstip waarop deze bepaling aan MASSAGE THERAPY CENTER bekend gemaakt wordt door de KLANT. Indien MASSAGE THERAPY CENTER, op eender welk moment, geen beroep doet op een van de voorwaarden beschreven in de Algemene Voorwaarden en/of indien de KLANT niet voldoet aan een van de verplichtingen beschreven in de Algemene Voorwaarden, kan dit niet worden geïnterpreteerd als dat MASSAGE THERAPY CENTER afziet van het recht om op een ander tijdstip te beroepen op een van de genoemde voorwaarden.

2.             Vorming van het contract

In een offerte bepaalt MASSAGE THERAPY CENTER specifieke voorwaarden die de Algemene Voorwaarden vervolledigen. De Algemene Voorwaarden en elke offerte maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen MASSAGE THERAPY CENTER en de KLANT en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van een te leveren DIENST. Een contract komt tot stand na goedkeuring van een offerte door de KLANT, inclusief via elektronische mail, waarbij de KLANT elektronische mail als bindend beschouwd en/of betaling van een voorschot door de KLANT. De Algemene Voorwaarden worden hetzij door het goedkeuren van de offerte door de KLANT, inclusief via elektronische mail, waarbij de KLANT elektronische mail als bindend beschouwd, hetzij door het betalen van een voorschot, door de KLANT volledig en onvoorwaardelijk aanvaard.

3.             Prijzen, betalings-, protestvoorwaarden

De prijzen van de DIENST worden aangegeven in een offerte. Alle prijzen zijn in euro (EUR). De opgegeven prijzen zijn geldig gedurende 1 (een) maand vanaf de datum van de offerte. Prijzen zijn exclusief BTW. Het BTW-tarief van toepassing op de dag dat het contract tot stand komt, alsmede alle vervoerskosten, zullen worden toegevoegd aan de prijs vermeld op de offerte.

Een DIENST die niet in de offerte werden opgenomen en wordt uitgevoerd op vraag van de KLANT en/of mits expliciet akkoord door de KLANT en de betaling van deze DIENST zal worden onderworpen aan een bijkomende facturatie.

De reiskosten van de medewerkers van MASSAGE THERAPY CENTER, boven een afstand van 20 kilometer, worden aan de KLANT aangerekend op basis van een forfaitaire kilometervergoeding bepaald door de Federale Overheidsdienst.

Facturen zijn betaalbaar in euro (EUR) volgens de procedures aangegeven op de offerte. De betaling van facturen vindt plaats door bankoverschrijving. Eventuele kosten verbonden aan een bankoverschrijving zijn voor rekening van de KLANT. In het geval de bank kosten verbonden aan een bankoverschrijving aanrekent aan MASSAGE THERAPY CENTER, factureert MASSAGE THERAPY CENTER deze kosten door naar de KLANT vermeerderd met een administratieve vergoeding van 10 euro.

Een voorschot van 30% is betaalbaar op de dag dat het contract tot stand komt.

Een DIENST waarvan de uitvoering over meerdere maanden gebeurt wordt maandelijks gefactureerd ten bedrage van de in de betreffende maand gerealiseerde DIENST. Een korting van 2,5% wordt toegekend indien het totaalbedrag van het contract, waarvan de uitvoering van de DIENST gespreid is over 2 of meer maanden, eenmalig wordt betaald bij aanvang van de DIENST.

Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de offerte. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en DIENST in.

Indien een factuur op de vervaldag niet is betaald, behoudt MASSAGE THERAPY CENTER zich het recht voor om alle bestellingen in uitvoering op te schorten of te annuleren, zonder afbreuk te doen aan andere mogelijke middelen van beroep, en de onmiddellijke betaling van alle openstaande facturen zonder voorafgaande aanmaning te eisen.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 2,5 % per maand, toepasbaar vanaf de vervaldag. Bij elke laattijdige betaling door de KLANT is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75 euro. Alle gerechtskosten gemaakt in het kader van het innen van de uitstaande bedragen worden op de KLANT verhaald.

4.             Uitvoeringsdatum

De uitvoeringsdatum van de DIENST wordt in onderling overleg met de KLANT vastgelegd en genoteerd in de offerte. Elke vraag tot wijziging van de overeengekomen uitvoeringsdatum van de DIENST, op initiatief van de KLANT, dient schriftelijk te gebeuren en kan slechts in overweging genomen worden mits een schriftelijke ontvangstbevestiging door MASSAGE THERAPY CENTER. MASSAGE THERAPY CENTER behoudt zich het recht voor een vraag tot wijziging van de overeengekomen uitvoeringsdatum te weigeren.

5.             Deelnemers

Het aantal deelnemers aan de DIENST wordt in onderling overleg met de KLANT vastgelegd en genoteerd in de offerte. De KLANT staat in voor de aanwezigheid van de deelnemers bij de uitvoering van de DIENST. Een wijziging in het overeen gekomen aantal deelnemers heeft geen prijsvermindering tot gevolg, vormt geen reden tot annulering van het contract, noch tot uitstel van de uitvoeringsdatum, tenzij met een schriftelijke aanvaarding door MASSAGE THERAPY CENTER.

6.             Aansprakelijkheid

MASSAGE THERAPY CENTER heeft enkel een verplichting van middelen in relatie tot de KLANT met betrekking tot de DIENST als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

MASSAGE THERAPY CENTER kan slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover de KLANT bewijst dat MASSAGE THERAPY CENTER zelf, haar aangestelden of lasthebbers een zware fout hebben begaan. Ingeval van zware fout is de aansprakelijkheid van MASSAGE THERAPY CENTER beperkt tot het herstellen van voorzienbare en rechtstreekse schade die de KLANT heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies van klanten of contracten, verlies of beschadiging van gegevens en supplementaire kosten.

De aansprakelijkheid van MASSAGE THERAPY CENTER volgens of in verband met een met MASSAGE THERAPY CENTER gesloten contract zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de KLANT gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de kosten van de geleverde DIENST over een periode van 3 maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke contract waarmee de claim in verband staat.

De aanspraken van de KLANT onder deze overeenkomst sluiten alle andere aanspraken uit en zijn beperkt tot deze uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst.

7.             Intellectuele eigendomsrechten

Op grond van de wettelijke bepalingen inzake intellectuele eigendom, bezit MASSAGE THERAPY CENTER de rechten met betrekking tot het creatieve -, redactionele – en studiewerk dat wordt gerealiseerd bij de uitvoering van een contract. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de DIENST als mede de creatieve -, redactionele – en studiewerken en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van het contract tussen MASSAGE THERAPY CENTER en de KLANT, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij MASSAGE THERAPY CENTER of diens leveranciers.

De KLANT verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de creatieve -, redactionele – en studiewerken en alle andere materialen ontwikkeld voor de overeengekomen doelstellingen. De KLANT zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de offerte en de Algemene Voorwaarden.

MASSAGE THERAPY CENTER staat ervoor in dat zij gerechtigd is het hoger genoemde gebruiksrecht aan de KLANT te verstrekken en vrijwaart de KLANT tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

Werken die door derden werden gerealiseerd, of waarvoor de rechten behoren aan derden, en die door MASSAGE THERAPY CENTER ingebouwd worden in de uitvoering van een contract, blijven eigendom van deze derden en zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden bepaald door de houders van deze rechten.

De KLANT zal aanduidingen van MASSAGE THERAPY CENTER of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Indien elementen aangeleverd door de KLANT worden geïntegreerd in het creatieve werk van MASSAGE THERAPY CENTER, wordt de KLANT geacht over de voorafgaande toestemming van elk van de auteurs en de daaraan verbonden rechten voor de verwachte gebruiksperiode van de bovengenoemde elementen te beschikken.

8.             Vertrouwelijkheid

MASSAGE THERAPY CENTER verbindt zich er toe informatie van vertrouwelijke aard of informatie die als vertrouwelijk beschouwd wordt, die door de KLANT werd meegedeeld aan MASSAGE THERAPY CENTER met betrekking tot de uitvoering van een contract, niet bekend te maken aan derden.

9.             Referenties

De KLANT machtigt MASSAGE THERAPY CENTER uitdrukkelijk het bestaan van een contract aan te geven, de KLANT te vermelden en de DIENST geleverd in het kader van een contract geheel of gedeeltelijk te herproduceren voor commerciële doeleinden van MASSAGE THERAPY CENTER.

10.             Uitbesteding

MASSAGE THERAPY CENTER behoudt zich het recht voor de DIENST of een deel van de uitvoering van de DIENST toe te vertrouwen aan een of meerdere derde partijen naar eigen keuze, zonder noodzakelijkerwijs de goedkeuring van de KLANT te verkrijgen.

11.         Eigendomsvoorbehoud

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de KLANT slechts het recht om de creatieve -, redactionele – en studiewerken te gebruiken krijgt en, indien van toepassing, de gebruiksrechten met betrekking tot deze DIENST ontvangt, na volledige betaling van alle bedragen verschuldigd aan MASSAGE THERAPY CENTER.

Deze bepaling is geen belemmering voor de overdracht aan de KLANT, op het moment van de uitvoering, van de risico’s van verlies en beschadiging van de geleverde DIENST. Niet-betaling van een verschuldigd bedrag kan leiden tot een eis om de geleverde DIENST terug te vorderen.

12.         Beëindiging

In geval van een tekortkoming in de nakoming door de KLANT van een van zijn verplichtingen, kan het contract worden opgezegd door MASSAGE THERAPY CENTER van rechtswege, 15 dagen nadat een ingebrekestelling zonder antwoord is gebleven. Bovendien behoudt MASSAGE THERAPY CENTER zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen van de in gebreke blijvende KLANT.

Elke annulering van een contract door de KLANT dient schriftelijk te gebeuren en dit per aangetekende brief. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door MASSAGE THERAPY CENTER. In geval van annulering worden de reeds gerealiseerde DIENST, evenals de DIENST bepaald in eerder door de KLANT goedgekeurde offerte(s) (zie 2. Vorming van het contract), evenals de eventuele contractuele engagementen aangegaan door MASSAGE THERAPY CENTER ter uitvoering van het contract met uitvoerende partners en onderaannemers, volledig gefactureerd, betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum.

13.         Verzekering

Indien de uitvoering van de DIENST plaats heeft in de lokalen van de KLANT of in lokalen door hem gereserveerd, verbindt de KLANT zich ertoe de burgerlijke aansprakelijkheid als organisator van de DIENST te verzekeren.

14.         Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op deze Algemene Voorwaarden evenals alle contracten gesloten met MASSAGE THERAPY CENTER is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen verbinden MASSAGE THERAPY CENTER en de KLANT zich ertoe om een minnelijke schikking te zoeken. Elk geschil dat in verband staat met de contracten gesloten met MASSAGE THERAPY CENTER zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Kortrijk.

15.         Elektronische communicatie

Tenzij anders aangegeven bij specifieke voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden, aanvaarden MASSAGE THERAPY CENTER en de KLANT elektronische communicatie (zoals bijvoorbeeld e-mail) als bewijsmiddel en bindend.

De enige geldige en juridisch bindende versie van de Algemene Voorwaarden is het Nederlandstalig origineel.

De huidige versie van de Algemene Voorwaarden is in voege getreden op 1 mei 2016 en blijft onbeperkt geldig tot een recentere versie ter beschikking wordt gesteld.